WŁADZE STOWARZYSZENIA:

Prezes Zarządu: Tomasz Kaczmarek

 

Skarbnik: Marzena Hajdukiewicz

NASZA MISJA:

Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby pragnące działać przede wszystkim na rzecz dobra ogółu  społecznego.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar państw Unii Europejskiej a jego siedzibą główną – miasto Olsztyn.
Działamy w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz edukacji i kultury.
Staramy się otoczyć ludźmi wyznającymi nadrzędność wartości, takich jak: idealizm, uczciwość, życzliwość, prawość, sprawiedliwość i patriotyzm.
Działania te zbliżą nas do formuły pożądanych standardów państwa obywatelskiego i są optymalną społecznie i ekonomicznie realizacją praw konstytucyjnych.

Nasze cele

 • zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny
 • poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi
  i niepełnosprawnymi;
 • współdziałanie w tworzeniu i kształtowaniu opinii publicznej uznającej nadrzędność wartości, takich jak: idealizm, uczciwość, życzliwość, prawość, sprawiedliwość, patriotyzm;
 • propagowanie kształcenia i samokształcenia młodzieży;
 • propagowanie spotkań młodzieży całego świata oraz reagowanie i pomaganie
  w zwalczaniu problemów dotyczących dzieci i młodzieży w Polsce oraz na całym świecie;
 • pomoc ludziom niepełnosprawnym oraz przełamywanie stereotypów krzywdzących tych ludzi;
 • poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób ubogich oraz potrzebujących tego typu wsparcia;
 • propagowanie kultur regionalnych, szczególnie wśród ludzi młodych;
 • propagowanie nauk języków obcych, w szczególności na terenach objętych znacznym bezrobociem;
 • aktywizacja bezrobotnych, szczególnie absolwentów szkół wyższych pozostających bez pracy;
 • wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu szeroko rozumiany rozwój
  i edukację;
 • wspieranie działalności kulturalnej, szczególnie w małych miastach i wsiach;
 • wspieranie i pomoc materialna oraz organizacyjna dla miejsc dotkniętych klęską żywiołową;
 • ochrona dziedzictwa kulturowego, a w szczególności budynków i obiektów budowlanych zabytkowych jak i takich, które w niedługiej przyszłości zostaną umieszczone na liście zabytków oraz budynków i obiektów budowlanych ważnych z punktu widzenia społeczności gminy, na terenie której znajduje się dany budynek, bądź obiekt;
 • propagowanie, oraz pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, szczególnie
  w małych miastach i na wsiach;
 • wspieranie gospodarstw rolnych i agroturystyki;
 • wspieranie rozwoju infrastruktury lądowej;
 • wyszukiwanie i wspieranie utalentowanych dzieci, szczególnie z terenów małych miast
  i wsi;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet;
 • wspieranie budownictwa mieszkaniowego, w szczególności socjalnego;
 • ochrona środowiska naturalnego;
 • propagowanie edukacji europejskiej;
 • propagowanie sportu szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
 • propagowanie rozwoju przemysłu, zwłaszcza w słabiej rozwiniętych regionach kraju;
 • pomoc w osiąganiu zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego na terenie Polski;
 • pomoc w pozyskiwaniu i wykorzystaniu funduszy unijnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
– współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami, które zajmują się rozwiązywaniem problemów niepełnosprawnych i szeroko rozumianą pomocą osobom potrzebującym, szczególnie z placówkami, których działanie związane jest z kompleksową rehabilitacją oraz ze środowiskiem lekarzy, pielęgniarek i pracowników socjalnych;

 • pomoc pielęgniarsko-opiekuńczą w domu chorego,  pomoc indywidualną w tworzeniu jak najkorzystniejszych warunków do opieki chorymi;
 • prowadzenie placówek aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • pomoc w szkoleniu kadry medycznej i innych pracowników zajmujących się kompleksową rehabilitacją i opieką długoterminową;
 • informowanie i udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju sprzętu i środków pomocowych, niezbędnych dla życia chorych;
 • pomoc w nabywaniu lekarstw, sprzętu i materiałów medycznych oraz przedmiotów ułatwiających choremu życie, a członkom rodziny lub opiekunom sprawowanie opieki nad chorym;
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętów i przedmiotów niezbędnych do pielęgnacji i obsługi chorych;
 • opracowywanie informatorów i poradników dla chorych, członków ich rodzin oraz opiekunów;
 • organizowanie grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych ukierunkowanych na:
 • nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób chorych i niepełnosprawnych, w tym
  w szczególności obejmujących naukę podstawowych czynności;
 • zwiększenie mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo;
 • przystosowanie do życia osób ze znacznym upośledzeniem narządów ruchu i mowy;
 • ogólne usprawnienie osób niepełnosprawnych, ograniczające deficyty rozwojowe;
 • organizowanie odczytów, prelekcji i wykładów;
 • organizowanie zbiórek charytatywnych, loterii fantowych, spotkań dobroczynnych i aukcji;
 • stosowanie różnych form pozyskiwania środków materialnych i niematerialnych służących realizacji zadań statutowych;
 • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych oraz innych, w szczególności dla dzieci specjalnej troski;
 • nadawanie uroczystej formy spotkaniom członków stowarzyszenia z przedstawicielami władz, instytucji i organizacji w celu pozyskiwania szerokiego zainteresowania i poparcia dla działań Stowarzyszenia;
 • organizowanie młodzieżowych wymian międzynarodowych;
 • organizowanie kursów dokształcających oraz lekcji języków obcych;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ukierunkowanej na pozyskiwanie dochodów przeznaczanych na realizację celów statutowych;
 • prowadzenie punktów poradnictwa prawnego i zawodowego;
 • prowadzenie punktów poradnictwa psychologicznego;
 • prowadzenie działalności restauracyjnej zabytków;
 • prowadzenie punktów doradztwa dla małych i mikro przedsiębiorców;
 • pomoc w znalezieniu sponsorów dla osób potrzebujących;
 • współpracę z centralnymi i terenowymi organami władzy i administracji państwowej, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej oraz innymi organizacjami krajowymi
  i zagranicznymi;
 • troskę o przestrzeganie obowiązujących w Polsce standardów opieki zdrowotnej i społecznej;
 • inne działania zgodne z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Adres:

10- 166 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 12

NIP 7393777248

REGON 280479511

nr KRS 0000349343

www.bazy.ngo.pl